Technician E&I – Maintec – Schiedam

Wat ga je doen?

Als E&I tech­ni­ci­an ben je veel­al in de weer met elek­tro­tech­ni­sche aan­stu­rin­gen, fre­quen­tie­re­ge­laars, mo­to­ren en om­vor­mers, maar ook re­gel­sys­te­men (ni­veau, de­biet, druk, tem­pe­ra­tuur, pH). Zo zal je met je werk­ver­gun­ning op zak het veld wor­den in­ge­stuurd om me­tin­gen te ver­rich­ten aan trans­mit­ters, sen­so­ren en ac­tu­a­to­ren. Komt de waar­de nog wel over­een met de specs en hoe ver­loopt de ca­li­bra­tie? Jij weet wat je te doen staat en hebt het pro­bleem al ge­tac­keld voor dat er een com­plexe in­stal­la­tie stil valt.

Het chec­ken van werk­ver­gun­nin­gen, uit­voe­ren van (loop en func­ti­o­na­li­teit) tes­ten, con­tro­le­ren van klep­pen en ver­bin­din­gen, mel­den van be­vin­din­gen en het ad­mi­ni­stra­tief ver­wer­ken van de op­dracht val­len even­eens onder de werk­zaam­he­den.

Naast deze tech­ni­sche vaar­dig­he­den is het van be­lang dat je goed kan com­mu­ni­ce­ren in de we­reld van tech­niek, waar het van be­lang is dat (pro­ces) sys­te­men zo lang en goed mo­ge­lijk blij­ven draai­en en waar vei­lig­heid goed wordt na­ge­streefd.

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

Wat krijg je er­voor terug?

Geen on­be­lang­rij­ke vraag na­tuur­lijk. Waar­om? Nou, omdat je een mooie en in­te­res­san­te baan krijgt met prima ar­beids­voor­waar­den. Om je al­vast een idee te geven, heb­ben wij ze voor je op een rij­tje gezet. Op basis van een full­ti­me dienst­ver­band is dat het vol­gen­de:

 • een bruto maand­sa­la­ris vanaf € 3150,- af­han­ke­lijk van je ken­nis en er­va­ring.
 • 25 va­kan­tie­da­gen en bij­be­ho­ren­de adv-da­gen.
 • 8,33% va­kan­tie­toe­slag.
 • een ar­beids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ri­ng.
 • pen­si­oens­op­bouw via het STiPP Pen­si­oen­fonds.
 • een reis­kos­ten­ver­goe­ding.
 • mooie baan in de tech­niek
 • een bonus als je een nieu­we col­le­ga aan­draagt.
 • het vol­gen van cur­sus­sen en op­lei­din­gen die pas­sen bij jouw vak­ge­bied.
 • Waar ga je wer­ken?

  Main­tec is de beste plek voor vak­lie­den, spe­ci­a­lis­ten en tech­neu­ten. Voor een nieu­we baan, door­groei, pro­ject of carrière switch in de tech­niek word jij per­soon­lijk ge­hol­pen bij ons op de ves­ti­ging of in een di­gi­ta­le om­ge­ving.

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

  En na­tuur­lijk zijn er een paar ba­sis­ver­eis­ten die je on­ge­twij­feld al hebt, zoals:

 • mi­ni­maal een mbo 4-di­plo­ma Elek­tro­tech­niek, of een soort­ge­lijk di­plo­ma.
 • aan­toon­ba­re prak­ti­sche er­va­ring als tech­ni­ci­an.
 • een gel­dig VCA-ba­sis­cer­ti­fi­caat.
 • NEN-cer­ti­fi­ce­rin­gen 3140, 1010, Atex of je bent be­reid deze te be­ha­len.
 • of deel deze va­ca­tu­re via:

  Be­kijk een van onze an­de­re va­ca­tu­res

  Main­tec col­le­ga’s bin­nen Elek­tro­tech­niek

  Peter (29) – Elek­tro­mon­teur

  Waar­om ben je via Main­tec gaan wer­ken?

  Ik was niet te­vre­den over de woon-werk af­stand bij het vo­ri­ge uit­zend­bu­reau en was op­zoek naar een carrière in de elek­tro­tech­niek, en Main­tec bood dat aan.

  Wat is het leuk­ste aan jouw baan?

  De werk­zaam­he­den slui­ten aan op mijn er­va­ring en in­te­res­ses. Ook heb ik fijne col­le­ga’s en gaat kwa­li­teit boven kwan­ti­teit.

  Wat doe je in je vrije tijd?

  Mijn hobby ’s zijn gamen en air­sof­ten. Daar­naast kijk ik graag met mijn vrouw films, se­ries of do­cu­men­tai­res.

 • Klik hier om te solliciteren