Manager Tender & Offertedesk – Facilicom – Schiedam

Bedrijfsomschrijving
Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

De bedrijvendie samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuk toonaangevendespelers in hun branche. Vanuit vijf divisies – Albron, Gom,Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken we aanfacilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Functieomschrijving
Gom isonderdeel van de Facilicom Group, de grootste facilitairedienstverlener van Nederland, en is onderverdeeld in diversebusiness units die zich richten op een specifiek segment van deschoonmaak markt. Wij zijn continu in beweging en veranderen vaneen traditionele schoonmaak organisatie naar een organisatie dieinnovatieve en vernieuwende schoonmaak oplossingen biedt. Je kuntdus rekenen op een dynamische werkomgeving waar jij als ManagerTender & Offertedesk het verschil kunt maken!

De Manager Tender & Offertedesk is, samen met het team,bestaande uit bidwriters en medewerkers sales support,verantwoordelijk voor de commerciële teksten in aanbesteding- enoffertetrajecten. Je zorgt dat de teksten zowel inhoudelijk als quavormgeving en beleving aansluiten op de vraag en behoefte van deklant en voldoen aan de beoordelingscriteria, met als doel hetschrijven van een winnende offerte.

Je bentverantwoordelijk voor het creëren en up-to-date houden van onzeraamwerkteksten, waarin nieuwe concepten en innovaties wordengeborgd. Je zorgt met je team voor bundeling van de teksten, debeschikbaarheid van benodigde data en visuals, teksten per thema,etc. Je zorgt voor de opbouw en het beschikbaar stellen van (in debranche) actuele offerte onderwerpen in de organisatie encontroleert de actualiteit van de teksten, met als doel hiermeebreed in de organisatie omzetgroei te stimuleren. Jeenthousiasmeert en mobiliseert interne stakeholders omonderscheidende proposities op te zetten. 

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de efficiencyvan de processen binnen jouw afdeling. Je zorgt voor eenprofessioneel team, waarbij je de schrijfinstructie up-to-datehoudt en met analyses van wins / losses met je team noodzakelijkeacties neemt, ten behoeve van de continuous improvement van hetteam.

Als Manager Tender & Offertedeskligt je focus op het optimaal laten functioneren en ontwikkelen vanjouw team. Je zorgt door coachend leiding te geven voor hetkwalitatief op peil houden van de vakkennis en vaardigheden, zodathet team een waardevolle bijdrage kan leveren aan de doelstellingenop zowel korte als lange termijn. Daarnaast neem je jouw team meein (gevraagde) veranderingen en leid je(mede) hetveranderproces. 

Kortom, een uitdagendefunctie waarin je met jouw expertise nog meer uit de performancevan de offertedesk kunt halen!
 

Functie-eisen
Als Manager Tender & Offertedesk benje een expert in jouw vakgebied. Je hebt ervaring met het schrijvenvan offertes en tenders en weet jouw kennis en ervaring over tebrengen op anderen. Je bent van nature een coachende manager.
Je beschikt over: